Oystercatcher feeding on the shore
Oystercatcher feeding on the shore

Oystercatcher (Haematopus ostralegus) feeding along the shorline

Ref: OC 1

Date: 03/11/09

Location: Thornham, Norfolk

Oystercatcher feeding on the shore

Oystercatcher (Haematopus ostralegus) feeding along the shorline

Ref: OC 1

Date: 03/11/09

Location: Thornham, Norfolk