Hooded crow
Hooded crow

Hooded crow (Corvus corone cornix) bathing

Ref: HC 2

Location: Hortobagy, Hungary

Hooded crow

Hooded crow (Corvus corone cornix) bathing

Ref: HC 2

Location: Hortobagy, Hungary